ائتلاف سعودی در سراشیبی سقوط

Home / ائتلاف سعودی در سراشیبی سقوط

ائتلاف سعودی در سراشیبی سقوط
آمریکا دیگر برگی برای پیروز کردن سعودی در یمن ندارد اما زخمی که ایجاد کرده‌اند می‌تواند به ناوگان نظامی آمریکا و ائتلاف عربستان در منطقه به شدت آسیب‌ بزند.

ائتلاف سعودی در سراشیبی سقوط

آمریکا دیگر برگی برای پیروز کردن سعودی در یمن ندارد اما زخمی که ایجاد کرده‌اند می‌تواند به ناوگان نظامی آمریکا و ائتلاف عربستان در منطقه به شدت آسیب‌ بزند.
ائتلاف سعودی در سراشیبی سقوط