آیه‌های 246تا250 سوره بقره را با هم بشنویم/ وقتی طالوت فرمانده شد

Home / آیه‌های 246تا250 سوره بقره را با هم بشنویم/ وقتی طالوت فرمانده شد

آیه‌های 246تا250 سوره بقره را با هم بشنویم/ وقتی طالوت فرمانده شد
در پنجاه و یکمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 246 تا 250 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 246تا250 سوره بقره را با هم بشنویم/ وقتی طالوت فرمانده شد

در پنجاه و یکمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 246 تا 250 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 246تا250 سوره بقره را با هم بشنویم/ وقتی طالوت فرمانده شد