آیه‌های 241 تا 245 سوره بقره را با هم بشنویم/کیست به خدا قرض دهد؟

Home / آیه‌های 241 تا 245 سوره بقره را با هم بشنویم/کیست به خدا قرض دهد؟

آیه‌های 241 تا 245 سوره بقره را با هم بشنویم/کیست به خدا قرض دهد؟
در پنجاهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 241 تا 245 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 241 تا 245 سوره بقره را با هم بشنویم/کیست به خدا قرض دهد؟

در پنجاهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 241 تا 245 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 241 تا 245 سوره بقره را با هم بشنویم/کیست به خدا قرض دهد؟