آیه‌های 201 تا 205 سوره بقره را با هم بشنویم/ در دعا چه بگوئیم؟

Home / آیه‌های 201 تا 205 سوره بقره را با هم بشنویم/ در دعا چه بگوئیم؟

آیه‌های 201 تا 205 سوره بقره را با هم بشنویم/ در دعا چه بگوئیم؟
در چهل و دومین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 201 تا 205 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 201 تا 205 سوره بقره را با هم بشنویم/ در دعا چه بگوئیم؟

در چهل و دومین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 201 تا 205 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 201 تا 205 سوره بقره را با هم بشنویم/ در دعا چه بگوئیم؟