آیا ثبت‌نام ازدواج دانشجویی هزینه دارد

Home / آیا ثبت‌نام ازدواج دانشجویی هزینه دارد

آیا ثبت‌نام ازدواج دانشجویی هزینه دارد
دانشجویان متقاضی ثبت‌نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی در زمان‌بندی تشرف خود به مشهد مقدس و هزینه‌های اعلامی دقت کنند.

آیا ثبت‌نام ازدواج دانشجویی هزینه دارد

دانشجویان متقاضی ثبت‌نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی در زمان‌بندی تشرف خود به مشهد مقدس و هزینه‌های اعلامی دقت کنند.
آیا ثبت‌نام ازدواج دانشجویی هزینه دارد