آموزش GPS وUAV در دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت

Home / آموزش GPS وUAV در دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت

آموزش GPS وUAV در دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت
کارگاه آموزشی سه روزه آشنایی GPS و UAV در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت برگزار شد.

آموزش GPS وUAV در دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت

کارگاه آموزشی سه روزه آشنایی GPS و UAV در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت برگزار شد.
آموزش GPS وUAV در دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت