آموزش محیط‌بانان تالابی برای کمک به اجرای برنامه‌های مدیریت تالاب

Home / آموزش محیط‌بانان تالابی برای کمک به اجرای برنامه‌های مدیریت تالاب

آموزش محیط‌بانان تالابی برای کمک به اجرای برنامه‌های مدیریت تالاب
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران گفت:برخی از تالاب‌های با اهمیت کشور صاحب برنامه مدیریت جامع هستند که در فرایند اجرا قرار دارند.

آموزش محیط‌بانان تالابی برای کمک به اجرای برنامه‌های مدیریت تالاب

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران گفت:برخی از تالاب‌های با اهمیت کشور صاحب برنامه مدیریت جامع هستند که در فرایند اجرا قرار دارند.
آموزش محیط‌بانان تالابی برای کمک به اجرای برنامه‌های مدیریت تالاب