آمریکا مرزهای خود را به‌روی مکزیک می‌بندد

Home / آمریکا مرزهای خود را به‌روی مکزیک می‌بندد

آمریکا مرزهای خود را به‌روی مکزیک می‌بندد
رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرد اگر تردد پناه‌جویان از آمریکای مرکزی به سمت آمریکا افزایش یابد، مرزهای کشورش را با مکزیک می‌بندد.

آمریکا مرزهای خود را به‌روی مکزیک می‌بندد

رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرد اگر تردد پناه‌جویان از آمریکای مرکزی به سمت آمریکا افزایش یابد، مرزهای کشورش را با مکزیک می‌بندد.
آمریکا مرزهای خود را به‌روی مکزیک می‌بندد