آمریکا به همکاری خود در ارتکاب جنایت علیه یمن پایان دهد

Home / آمریکا به همکاری خود در ارتکاب جنایت علیه یمن پایان دهد

آمریکا به همکاری خود در ارتکاب جنایت علیه یمن پایان دهد
نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از دولت این کشور خواست تا به همکاری در ارتکاب جنایت علیه مردم یمن پایان دهد.

آمریکا به همکاری خود در ارتکاب جنایت علیه یمن پایان دهد

نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از دولت این کشور خواست تا به همکاری در ارتکاب جنایت علیه مردم یمن پایان دهد.
آمریکا به همکاری خود در ارتکاب جنایت علیه یمن پایان دهد