آمریکا برای حفظ امنیت صهیونیست‌ها به عربستان سلاح می‌فروشد

Home / آمریکا برای حفظ امنیت صهیونیست‌ها به عربستان سلاح می‌فروشد

آمریکا برای حفظ امنیت صهیونیست‌ها به عربستان سلاح می‌فروشد
مشاور وزیر امور خارجه کشورمان گفت آمریکا مستقیماً در جنگ یمن مشارکت دارد و سیاستش این است که سلاح به کشورهای عربی بفروشد تا امنیت صهیونیست‌ها را حفظ کند.

آمریکا برای حفظ امنیت صهیونیست‌ها به عربستان سلاح می‌فروشد

مشاور وزیر امور خارجه کشورمان گفت آمریکا مستقیماً در جنگ یمن مشارکت دارد و سیاستش این است که سلاح به کشورهای عربی بفروشد تا امنیت صهیونیست‌ها را حفظ کند.
آمریکا برای حفظ امنیت صهیونیست‌ها به عربستان سلاح می‌فروشد