آمادگی سما‌ی کرمان برای برگزاری دوره‌‌های آموزشی

Home / آمادگی سما‌ی کرمان برای برگزاری دوره‌‌های آموزشی

آمادگی سما‌ی کرمان برای برگزاری دوره‌‌های آموزشی
رئیس مدارس سما استان کرمان گفت: سما‌ی کرمان آماده برگزاری دوره‌‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت آموزشی است.

آمادگی سما‌ی کرمان برای برگزاری دوره‌‌های آموزشی

رئیس مدارس سما استان کرمان گفت: سما‌ی کرمان آماده برگزاری دوره‌‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت آموزشی است.
آمادگی سما‌ی کرمان برای برگزاری دوره‌‌های آموزشی