آلمان به فرانسه‌ای قوی نیاز دارد

Home / آلمان به فرانسه‌ای قوی نیاز دارد

آلمان به فرانسه‌ای قوی نیاز دارد
صدراعظم آلمان اعلام کرد: آلمان نیاز دارد تا فرانسه، قوی و مقتدر باشد و دو کشور به همراه هم اهداف جهانی را دنبال کنند.

آلمان به فرانسه‌ای قوی نیاز دارد

صدراعظم آلمان اعلام کرد: آلمان نیاز دارد تا فرانسه، قوی و مقتدر باشد و دو کشور به همراه هم اهداف جهانی را دنبال کنند.
آلمان به فرانسه‌ای قوی نیاز دارد