آقای روحانی موجب سلب اعتماد حامیان خود نشوید

Home / آقای روحانی موجب سلب اعتماد حامیان خود نشوید

آقای روحانی موجب سلب اعتماد حامیان خود نشوید
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: آقاى روحانى با انتصاب مديرى ٦٣ ساله براى جزيره كيش موجب سلب اعتماد حاميان خود نشويد.

آقای روحانی موجب سلب اعتماد حامیان خود نشوید

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: آقاى روحانى با انتصاب مديرى ٦٣ ساله براى جزيره كيش موجب سلب اعتماد حاميان خود نشويد.
آقای روحانی موجب سلب اعتماد حامیان خود نشوید