آغاز کار مرکز تحقیقات انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

Home / آغاز کار مرکز تحقیقات انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

آغاز کار مرکز تحقیقات انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مرکز تحقیقات انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با حضور نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی آغاز به‌ کار کرد.

آغاز کار مرکز تحقیقات انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

مرکز تحقیقات انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با حضور نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی آغاز به‌ کار کرد.
آغاز کار مرکز تحقیقات انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل