آغاز رقابت 250 تیم در مسابقات ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه از امروز

Home / آغاز رقابت 250 تیم در مسابقات ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه از امروز

آغاز رقابت 250 تیم در مسابقات ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه از امروز
رئیس کمیته ملی ربوکاپ جمهوری اسلامی گفت: 250 تیم در قالب 22 لیگ از امروز در مسابقات ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه به رقابت خواهند پرداخت.

آغاز رقابت 250 تیم در مسابقات ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه از امروز

رئیس کمیته ملی ربوکاپ جمهوری اسلامی گفت: 250 تیم در قالب 22 لیگ از امروز در مسابقات ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه به رقابت خواهند پرداخت.
آغاز رقابت 250 تیم در مسابقات ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه از امروز