آسیب‌های شیفت شب و اختلالات خواب

Home / آسیب‌های شیفت شب و اختلالات خواب

آسیب‌های شیفت شب و اختلالات خواب
یک روانشناس، با اشاره به عوارض اختلالات خواب بر سلامت جسم و روان افراد، نسبت به خواب افراد شب کار هشدار داد.

آسیب‌های شیفت شب و اختلالات خواب

یک روانشناس، با اشاره به عوارض اختلالات خواب بر سلامت جسم و روان افراد، نسبت به خواب افراد شب کار هشدار داد.
آسیب‌های شیفت شب و اختلالات خواب