آزمون اختصاصی معینه‌های کاروان حج برگزار می‌شود

Home / آزمون اختصاصی معینه‌های کاروان حج برگزار می‌شود

آزمون اختصاصی معینه‌های کاروان حج برگزار می‌شود
مدير جذب و سازماندهی معاونت امورفرهنگی بعثه مقام‌ معظم رهبری گفت: آزمون اختصاصی بانوان معینه‌های کاروان حج تمتع از سوی بعثه مقام معظم رهبری برگزار می‌شود.

آزمون اختصاصی معینه‌های کاروان حج برگزار می‌شود

مدير جذب و سازماندهی معاونت امورفرهنگی بعثه مقام‌ معظم رهبری گفت: آزمون اختصاصی بانوان معینه‌های کاروان حج تمتع از سوی بعثه مقام معظم رهبری برگزار می‌شود.
آزمون اختصاصی معینه‌های کاروان حج برگزار می‌شود