آزار و اذیت زنان در اماکن عمومی چه مجازاتی دارد

Home / آزار و اذیت زنان در اماکن عمومی چه مجازاتی دارد

آزار و اذیت زنان در اماکن عمومی چه مجازاتی دارد
طبق قانون مجازات اسلامی مجازات تعرض به زنان در اماکن عمومی از 2 تا 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق خواهد بود.

آزار و اذیت زنان در اماکن عمومی چه مجازاتی دارد

طبق قانون مجازات اسلامی مجازات تعرض به زنان در اماکن عمومی از 2 تا 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق خواهد بود.
آزار و اذیت زنان در اماکن عمومی چه مجازاتی دارد