آرامش و لبخند سید جواد زیر باران آتش و سرب

Home / آرامش و لبخند سید جواد زیر باران آتش و سرب

آرامش و لبخند سید جواد زیر باران آتش و سرب
شهید سید جواد حسینی از فرماندهان لشکر ثارالله و از همراهان همیشگی سردار سلیمانی بود که با آرامش و لبخندش مایه دلگرمی رزمندگان می‌شد.

آرامش و لبخند سید جواد زیر باران آتش و سرب

شهید سید جواد حسینی از فرماندهان لشکر ثارالله و از همراهان همیشگی سردار سلیمانی بود که با آرامش و لبخندش مایه دلگرمی رزمندگان می‌شد.
آرامش و لبخند سید جواد زیر باران آتش و سرب